Logo Rubbens & Co
24/7 Service Leuvens Kassa Center Rubbens & Co
Bel Rubbens & Co, Leuvens Kassa Center
Bel Rubbens & Co, Leuvens Kassa Center
Mail Rubbens & Co, Leuvens Kassa Center
Showroom Rubbens & Co, Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden in PDF

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant, zelfs indien deze later worden meegedeeld.


2. Tenzij anders bepaald, blijven de offertes van Rubbens & Co dertig dagen geldig. Overeenkomsten door haar aangestelden afgesloten, kunnen door Rubbens & Co ontbonden worden, tot twee maanden na het ontstaan.


3. Loutere voorstellen, evenals de gegevens vermeld in catalogi, zijn enkel indicatief en niet bindend. De klant kan zich op geen enkele wijze beroepen op verschillen met het geleverde.


4. De leveringsdatum is steeds indicatief. De klant kan zich op geen enkele wijze beroepen op overschrijding ervan.


5. De klant kan zich op geen enkele wijze beroepen op de weigering van zijn dossier door een leasemaatschappij, financiële instelling of moederbedrijf.


6. Goederen worden verkocht tegen de tariefprijs geldend op de dag van de levering. Deze prijs kan verschillen van de prijs geldend op de datum van de bestelling (o.m in gevolge externe factoren), dewelke, zonder verwittiging, mag gewijzigd worden. Eventuele installatiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, zijn niet in de prijs inbegrepen. De aangeduide prijzen zijn steeds exclusief BTW., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


7. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van Rubbens & Co. Goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de klant.


8. Tenzij anders bepaald, gebeurt de installatie door en onder de verantwoordelijkheid van de klant, dewelke ook steeds zelf verantwoordelijk is voor de gebruikte bekabeling en de toevoer van elektriciteit, zelfs indien de installatie door Rubbens & Co gebeurt.


9. Klachten betreffende zichtbare gebreken of de conformiteit van de levering kunnen slechts in aanmerking genomen worden, indien ze binnen acht kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven aan Rubbens & Co zijn meegedeeld. Klachten betreffende verborgen gebreken kunnen slechts in aanmerking genomen worden indien zij binnen acht kalenderdagen na de ontdekking ervan en ten laatste twaalf maanden na de levering, per aangetekend schrijven aan Rubbens & Co meegedeeld zijn. Elke eis, van welke aard ook welke de klant zou formuleren ten overstaan van Rubbens & Co dient per aangetekend schrijven en uiterlijk binnen acht kalenderdagen na het zich voordoen van de feiten als gevolg waarvan de eis is ontstaan, aan Rubbens & Co te worden meegedeeld.


10. De waarborg voor de door Rubbens & Co geleverde goederen bedraagt twaalf maanden vanaf de leveringsdatum en behelst, met uitzondering van de software, enkel het gratis vervangen van defecte onderdelen. Zij geldt niet bij overmacht, onjuist of onbevoegd gebruik, noch bij gebruik zonder dat aan de installatievoorschriften is voldaan, noch in geval van wijzigingen niet door Rubbens & Co aangebracht. Een herstelling uitgevoerd tijdens de waarborgperiode of tijdens een lopend onderhoudscontract verlengt deze periode geenzins. Er wordt echter een waarborg van drie maanden toegekend, maar uitsluitend op het of de te vervangen onderdelen. Reiskosten zijn steeds ten laste van de klant. Prestaties worden geleverd van maandag tot vrijdag, behoudens feestdagen, tussen 9.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijdszones is een toeslag verschuldigd.


11. Voor software die door/voor Rubbens & Co werd ontwikkeld is de waarborg beperkt tot het zich behoorlijk inspannen om gebreken die zich voordoen binnen de twaalf maanden na de levering hetzij te herstellen, hetzij de consequenties ervan te beperken. Onder gebreken moet worden verstaan: substantiële niet-overeenstemmend met hetgeen expliciet was overeengekomen of ongeschiktheid voor normaal gebruik, dit is het gebruik dat algemeen gangbaar is en niet specifiek voor de klant. Voor software die niet door Rubbens & Co werd ontwikkeld is de waarborg beperkt tot een verzoek om interventie en bijstand aan diegene die de software ontwikkelde. De klant is er zich van bewust dat software steeds fouten kan bevatten en dat hij alleen verantwoordelijk is voor en zich moet informeren over de nodige backup en beveiligingsmaatregels.

 

12. Alle verplichtingen van Rubbens & Co zijn inspanningverplichtingen.


13. De aansprakelijkheid van Rubbens & Co is uitdrukkelijk beperkt tot het netto-factuurbedrag van de bestelde goederen, met een maximum van € 1240. In geen geval kan Rubbens & Co aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die direct of indirect veroorzaakt wordt door de door haar geleverde goederen, al dan niet in combinatie met apparatuur, gegevens of programma’s die niet door haar zijn geleverd. Rubbens & Co is evenmin aansprakelijk voor verborgen gebreken die zij onmogelijk kon kennen.


14. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van hetgeen door hem werd besteld voor het specifieke doel en behoefte waartoe hij het bestemt. Hij erkent daartoe over alle ter beoordeling daarvan noodzakelijke gegevens te beschikken en dat hij zich desnoods door een derde deskundige laat bijstaan. Rubbens & Co garandeert niet dat het geleverde zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, evenmin dat zij voor een bepaald, door de klant voorgenomen gebruik geschikt zouden zijn.


15. De overeenkomst en daaruit vloeiende rechten kunnen door de klant niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van Rubbens & Co.


16. Bij wederzijds akkoord teruggestuurde goederen kunnen slechts in aanmerking genomen worden voor creditering, voor zover er zich geen enkele beschadiging heeft voorgedaan en indien alle toebehoren en verpakkingen volledig en intact zijn.


17. Eigendom van software gaat nooit over op de klant. De klant ontvangt het recht één kopie van de geleverde software te gebruiken op de door Rubbens & Co goedgekeurde of geleverde apparatuur en één backup kopie te maken. Hij heeft nooit het recht de software anderszins te gebruiken of te kopiëren, noch aan te passen, noch aan derden over te dragen. Bij inbreuk daarop is hij, onverminderd de vergoeding van de reële schade zo deze meer bedraagt, forfaitair en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van €25.000,00


18. Hoewel het risico op de klant overgaat bij de verzending, blijven de goederen, in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583B.W., de eigendom van Rubbens & Co tot het complete bedrag, inclusief intresten, schadebeding en kosten, is voldaan en zijn volgende bepalingen van kracht:

a. de geleverde goederen blijven roerend van aard, onafgezien van het feit of zij sinds hun levering al dan niet onroerend werden gemaakt.

b. de klant zal, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Rubbens & Co de geleverde goederen niet vervreemden.

c. de klant zal de geleverde goederen als een goede huisvader onderhouden.


19. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het totale bedrag van de overeenkomst.


20. Facturen van Rubbens & Co zijn contant betaalbaar.

Klachten betreffende de factuur moeten binnen acht kalender dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven aan Rubbens & Co meegedeeld zijn. Vanaf de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,5% per maand verschuldigd, evenals een forfaitair schadevergoeding van 20% met een minimum van €25 en onverminderd alle overige kosten. Rubbens & Co behoudt zich het recht voor om in geval van wanbetaling, elke andere prestatie op te schorten of stop te zetten en elke overeenkomst als ontbonden te beschouwen.


21. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

Facebook

HORECA- & RETAILOPLOSSINGEN. SERVICEBEDRIJF SINDS 1984.

Leuvens Kassa Center - Rubbens & Co

Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven - 016 23 37 92 - 0475 79 06 81 - Email

Bel Rubbens & Co, Leuvens Kassa Center
Bel Rubbens & Co, Leuvens Kassa Center
Mail Rubbens & Co, Leuvens Kassa Center
Showroom Rubbens & Co, Oude Rondelaan 58 - 3000 Leuven

Copyright © 2022 Rubbens & Co Leuvens Kassacenter

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.